REGULAMIN GWARANCJI VIDIUMCARE

§ 1 [Przedmiot Regulaminu]

Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady korzystania przez Pacjentów Vidium Medica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „VM”) z gwarancji VidiumCare (dalej jako „Gwarancja”) związanej z wszystkimi zabiegami laserowej korekcji wad wzroku oraz

b) zasady opieki pozabiegowej.

§ 2 [Laserowa korekcja wad wzroku]

1. Zabieg laserowej korekcji wady wzroku jest procedurą medyczną mającą na celu usunięcie refrakcyjnej wady wzroku.

2. W przypadku gdy usunięcie całościowej refrakcyjnej wady wzroku nie jest możliwe wówczas usuwana jest częściowa wada wzroku i Pacjent pozostaje z tzw. wadą resztkową. Pozostanie wady resztkowej może być zaplanowane przez lekarza prowadzącego. Pacjent przed wyrażeniem zgody na zabieg informowany jest o planowanym lub możliwym pozostaniu wady resztkowej.

3. W przypadku, gdy nie jest planowane pozostawienie wady resztkowej i zabieg obejmuje pełną korekcję wady wzroku, celem zabiegu jest dążenie do zmniejszenia wartości wady wzroku do tzw. emmetropii, czyli „0” (+/- 1 dioptria). Osiągnięcie efektu +/- 1 dioptria od wartości „0” oznacza osiągnięcie celu zabiegu.

4. W przypadku, gdy dla danego zabiegu planowane lub możliwe było pozostawienie wady resztkowej, celem zabiegu jest zmniejszenie wady wzroku do wartości ustalonej z lekarzem VM ( +/- 1 dioptria). Osiągnięcie efektu +/- 1 dioptria od wartości ustalonej z lekarzem przed zabiegiem oznacza osiągnięcie celu zabiegu.

§ 3 [Gwarancja VidiumCare]

1. W okresie obowiązywania Gwarancji, określonym w § 4 VM zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej rekorekcji (tj. ponownego zabiegu laserowej korekcji wady wzroku), aby dążyć do osiągnięcia zakładanego przez Pacjenta i lekarza VM celu, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub 4 niniejszego Regulaminu.

2. Zabieg rekorekcji zostanie przeprowadzony w ośrodku VM w terminie ustalonym z Pacjentem pod warunkiem, że nie będzie przeciwwskazań medycznych do przeprowadzenia procedury rekorekcji.

3. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniom diagnostycznym wymaganym do przeprowadzenia zabiegu rekorekcji. Pakiet koniecznych badań jest wykonywany przez VM bezpłatnie.

4. Pierwsza kontrola po zabiegu rekorekcji jest bezpłatna.

5. Gwarancja obejmuje także objęcie Pacjenta w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatną opieką medyczną (okulistyczną) po zabiegu, w przypadku wystąpienia dolegliwości dotyczących oczu, bezpośrednio związanych z przeprowadzonym zabiegiem. Miejscem świadczenia usług będzie ośrodek VM.

§ 4 [Okres Gwarancji oraz Warunki korzystania]

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty wykonania na rzecz Pacjenta zabiegu laserowej korekcji wady wzroku w ośrodku VM.

2. Warunkiem przedłużenia Gwarancji na okres kolejnych 12 miesięcy jest:

  • przestrzeganie przez Pacjenta wszelkich zaleceń lekarza w okresie leczenia i po jego zakończeniu;
  • przestrzeganie przez Pacjenta standardowego harmonogramu wizyt kontrolnych po wykonanym zabiegu w ośrodku VM lub indywidualnego harmonogramu wizyt kontrolnych w ośrodku VM, zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego. Wizyty kontrolne płatne są zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w VM.
  • odbywanie corocznych wizyt okulistycznych w ośrodku VM (płatnych zgodnie z aktualnym cennikiem), przy czym każda kolejna wizyta musi zostać odbyta przed upływem 12 miesięcy od daty ostatniej wizyty w ośrodku VM.

3. W przypadku pominięcia przez Pacjenta corocznej wizyty kontrolnej w okresie 12 miesięcy od ostatniej wizyty, nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się przez Pacjenta zabiegom korekcji wzroku poza placówką VM Gwarancja automatycznie wygasa.

§ 5 [Wyłączenia Gwarancji]

Gwarancja nie obejmuje:

a) leczenia wad wzroku powstałych w wyniku dalszej progresji wady wzroku,

b) leczenia wad wzroku powstałych w wyniku presbiopii,

c) leczenia wad wzroku oraz wszelkich innych chorób lub dolegliwości nie związanych bezpośrednio z przeprowadzonym zabiegiem,

d) leczenia wszelkich innych chorób lub dolegliwości współistniejących przed zabiegiem lub ujawnionych w trakcie lub po zabiegu,

e) leczenia chorób lub dolegliwości znajdujących się na liście działań niepożądanych związanych z przeprowadzonym zabiegiem i opisanych w zgodzie na zabieg podpisanej przez Pacjenta,

f) zakupu lub refundacji wszelkich lekarstw, materiałów, pomocy medycznych itp.,

g) finansowania lub refundacji wykonywania badań lub zabiegów poza ośrodkami VM,

h) finansowania lub refundacji wykonywania zewnętrznych konsultacji poza ośrodkami VM.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

2. VM ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym Strony obowiązuje Regulamin obowiązujący w dniu przeprowadzenia zabiegu w ośrodku VM.

3. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.