Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Okulistycznym VIDIUM MEDICA Sp. z o.o. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).


Dla pacjentów

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pacjentów jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe pacjentów jest:

 1. świadczenie usług medycznych,
 2. prowadzenie dokumentacji medycznej,
 3. wydawanie dokumentacji medycznej,
 4. umawianie wizyt,
 5. działalność marketingowa,
 6. prowadzenie statystyk.

Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe pacjentów poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w siedzibie Spółki.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO)
 • wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych (art. 6 ust.1b RODO)
 • ochrona żywotnych interesów pacjentów (art.6 ust.1 d RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO)
 • zgoda pacjentów (art.6 ust.1 a RODO)

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe pacjentów następującym kategoriom podmiotów:

 1. organom i instytucjom państwowym zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta – art. 26 pkt. 3 ustawy (Dz.U. 2009, Nr 52, poz.417),
 2. kancelariom świadczącym obsługę prawną.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez okres 20 lat.

Jakie są prawa pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pacjent ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres [email protected] za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy Spółka przetwarza dane wrażliwe ?

Spółka przetwarza dane wrażliwe pacjentów w zakresie stanu zdrowia oraz przeprowadzonych badań medycznych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych pacjentów jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce należyte wykonywanie usług świadczeń medycznych.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dla pacjentów oraz osób towarzyszących podczas pandemii COVID – 19

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pacjentów jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Dane przetwarzane są w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, w szczególności: realizacji i wdrożenia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej, weryfikacją tożsamości, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz art. 9 ust. 2 lit. f), i) rozporządzenia RODO,
 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania usługi.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych?

Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz ogólny wywiad o stanie zdrowia.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom  i współpracownikom administratora oraz podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania stanu epidemii.

Jakie są prawa pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pacjent ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dla osób upoważnionych

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych pacjentów jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych?

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia oraz telefon.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe osób upoważnionych mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe osób upoważnionych będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Jakie są prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Monitoring wizyjny

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie:

 • bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki medycznej,
 • ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń w których prowadzona jest działalność.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, zapewnienie względów bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki oraz ochrona mienia.

Monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych, poczekalni, rejestracji, działu farmacji oraz archiwum i pomieszczeń biurowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa tj. Policja, Prokuratura i Sądy, w zakresie prowadzonych przez nie czynności, a także podmiot przetwarzający, któremu powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu.

Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Jakie są prawa osób zarejestrowanych przez system monitoringu?

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

 • dostępu do danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Cele marketingowe

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, otrzymywania drogą elektroniczną w tym: e-mail, SMS lub telefon, ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom administratora, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych w szczególności usług teleinformatycznych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jakie są prawa pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pacjentom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osoby, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dla osób kontaktujących się poprzez centrum telefoniczne, formularze kontaktowe, pocztę elektroniczną lub tradycyjną

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected] 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób kontaktujących się z Vidium Medica przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia bieżącej korespondencji,
 • udzielania odpowiedzi na pytania,
 • udzielania informacji o usługach
 • komunikowania się w innych sprawach

na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe osób kontaktujących się z Vidium Medica przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu.

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom kontaktującym się z Vidium Medica przysługuje prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dla kontrahentów

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych kontrahentów jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe kontrahentów jest:

 1. zawarcie i realizacja umów o współpracy,
 2. dokonywanie rozliczeń płacowych,
 3. egzekwowanie roszczeń,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki.

Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe kontrahentów poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w biurach Spółki.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kontrahentów jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO)
 • wykonanie umowy o współpracy (art. 6 ust.1b RODO)
 • ochrona żywotnych interesów (art.6 ust.1 d RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO)
 • zgoda kontrahentów (art.6 ust.1 a RODO)

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki lub udostępniającym Spółce narzędzia informatyczne,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Spółki,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
 • podmiotom egzekwującym należności,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • właściwym urzędom skarbowym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez okres 10 lat licząc od dnia zakończenia współpracy.

Jakie są prawa kontrahentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy kontrahent ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres [email protected] za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych kontrahentów jest konieczne do zawarcia umowy o współpracy oraz jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w zakresie dokonywania rozliczeń.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dla kandydatów do pracy

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pacjentów jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz podstawowej jednostce medycyny pracy.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe kandydatów przechowywane są:

 • do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego,
 • w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku.

Jakie prawa przysługują kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy kandydat ma prawo:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. do sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. do usunięcia danych osobowych,
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. do przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy o współpracy oraz jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w zakresie dokonywania rozliczeń.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dla pracowników

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pracowników jest „Vidium Medica” sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Krakowie (31-271) przy ulicy Kluczborskiej 17/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641470.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się:

 • osobiście w siedzibie Spółki
 • pisząc na adres: „VIDIUM MEDICA” sp. z o.o. ul. Kluczborska17/6, 31-271 Kraków
 • wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe pracowników jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o pracę,
 2. realizacja obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników,
 3. dokonywanie rozliczeń kadrowo – płacowych,

Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe pracowników poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w biurach Spółki.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników jest:

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO)

– wykonanie umowy o pracę (art. 6 ust.1b RODO)

– ochrona żywotnych interesów pracowników (art.6 ust.1 d RODO)

– prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO)

– zgoda pracowników (art.6 ust.1 a RODO)

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki lub udostępniającym Spółce narzędzia informatyczne,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Spółki,
 1. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
 2. podmiotom egzekwującym należności,
 3. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 4. właściwym urzędom skarbowym,
 5. urzędom miasta.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe pracowników pozyskane w związku z zawartą umową o pracę będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Jakie są prawa pracowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pracownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres [email protected] , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy pracownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych pracowników jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy, w tym przepisów prawa pracy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce należyte wykonywanie obowiązków pracodawcy.