Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć:

Optegra Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4971 (Spółka Przejmująca)
z
Vidium Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej nr 17, lok. 6, 31-271 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 641470 (Spółka Przejmowana)

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. Spółki Vidium Medica Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Vidium Medica Sp. z o. o. na Spółkę Optegra Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych obu Spółek dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia.

Załączniki:
Uchwała Zarządu Optegra Polska sp. z o.o.
Plan Połączenia wraz z załącznikami

Zarząd Optegra Polska Sp. z o.o.:
Agnieszka Szpara – Prezes Zarządu
Krzysztof Majchrzak – Członek Zarządu

Zarząd Vidium Medica Sp. z o.o.:
Agnieszka Szpara – Prezes Zarządu
Krzysztof Majchrzak – Członek Zarządu
Tomasz Skiba – Członek Zarządu