Dokumenty i regulaminy

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej [PDF]


Regulamin gwarancji VidiumCare

§ 1 [Przedmiot Regulaminu]

Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady korzystania przez Pacjentów Vidium Medica sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „VM”) z gwarancji VidiumCare (dalej jako „Gwarancja”) związanej z wszystkimi zabiegami laserowej korekcji wad wzroku oraz

b) zasady opieki pozabiegowej.

§ 2 [Laserowa korekcja wad wzroku]

1. Zabieg laserowej korekcji wady wzroku jest procedurą medyczną mającą na celu usunięcie refrakcyjnej wady wzroku.

2. W przypadku gdy usunięcie całościowej refrakcyjnej wady wzroku nie jest możliwe wówczas usuwana jest częściowa wada wzroku i Pacjent pozostaje z tzw. wadą resztkową. Pozostanie wady resztkowej może być zaplanowane przez lekarza prowadzącego. Pacjent przed wyrażeniem zgody na zabieg informowany jest o planowanym lub możliwym pozostaniu wady resztkowej.

3. W przypadku, gdy nie jest planowane pozostawienie wady resztkowej i zabieg obejmuje pełną korekcję wady wzroku, celem zabiegu jest dążenie do zmniejszenia wartości wady wzroku do tzw. emmetropii, czyli „0” (+/- 1 dioptria). Osiągnięcie efektu +/- 1 dioptria od wartości „0” oznacza osiągnięcie celu zabiegu.

4. W przypadku, gdy dla danego zabiegu planowane lub możliwe było pozostawienie wady resztkowej, celem zabiegu jest zmniejszenie wady wzroku do wartości ustalonej z lekarzem VM ( +/- 1 dioptria). Osiągnięcie efektu +/- 1 dioptria od wartości ustalonej z lekarzem przed zabiegiem oznacza osiągnięcie celu zabiegu.

§ 3 [Gwarancja VidiumCare]

1. W okresie obowiązywania Gwarancji, określonym w § 4 VM zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej rekorekcji (tj. ponownego zabiegu laserowej korekcji wady wzroku), aby dążyć do osiągnięcia zakładanego przez Pacjenta i lekarza VM celu, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub 4 niniejszego Regulaminu.

2. Zabieg rekorekcji zostanie przeprowadzony w ośrodku VM w terminie ustalonym z Pacjentem pod warunkiem, że nie będzie przeciwwskazań medycznych do przeprowadzenia procedury rekorekcji.

3. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniom diagnostycznym wymaganym do przeprowadzenia zabiegu rekorekcji. Pakiet koniecznych badań jest wykonywany przez VM bezpłatnie.

4. Pierwsza kontrola po zabiegu rekorekcji jest bezpłatna.

5. Gwarancja obejmuje także objęcie Pacjenta w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatną opieką medyczną (okulistyczną) po zabiegu, w przypadku wystąpienia dolegliwości dotyczących oczu, bezpośrednio związanych z przeprowadzonym zabiegiem. Miejscem świadczenia usług będzie ośrodek VM.

§ 4 [Okres Gwarancji oraz Warunki korzystania]

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 lat od daty wykonania na rzecz Pacjenta pierwszego zabiegu laserowej korekcji wady wzroku w ośrodku VM pod następującymi warunkami:

 • przestrzegania przez Pacjenta wszelkich zaleceń lekarza VM w okresie leczenia i po jego zakończeniu;
 • przestrzegania przez Pacjenta standardowego lub indywidualnego (zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego) harmonogramu wizyt kontrolnych w ośrodku VM. Wizyty kontrolne płatne są zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w VM.
 • odbywanie corocznych wizyt okulistycznych w ośrodku VM (płatnych zgodnie z aktualnym cennikiem), przy czym każda kolejna wizyta musi zostać odbyta przed upływem 12 miesięcy od daty ostatniej wizyty w ośrodku VM.

2. W przypadku nieprzestrzegania przez Pacjenta standardowego lub indywidualnego harmonogramu wizyt kontrolnych lub pominięcia corocznej wizyty kontrolnej w okresie 12 miesięcy od ostatniej wizyty lub nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się przez Pacjenta zabiegowi korekcji wzroku poza placówką VM Gwarancja automatycznie wygasa.

§ 5 [Wyłączenia Gwarancji]

Gwarancja nie obejmuje:

a) leczenia wad wzroku powstałych w wyniku dalszej progresji wady wzroku,

b) leczenia wad wzroku powstałych w wyniku presbiopii, w tym również w syttuacji zwiększenia zakresu tolerancji monowizji, która pozwala na przeprowadzenie dokorekcji.

c) leczenia wad wzroku oraz wszelkich innych chorób lub dolegliwości nie związanych bezpośrednio z przeprowadzonym zabiegiem,

d) leczenia wszelkich innych chorób lub dolegliwości współistniejących przed zabiegiem lub ujawnionych w trakcie lub po zabiegu,

e) leczenia chorób lub dolegliwości znajdujących się na liście działań niepożądanych związanych z przeprowadzonym zabiegiem i opisanych w zgodzie na zabieg podpisanej przez Pacjenta,

f) zakupu lub refundacji wszelkich lekarstw, materiałów, pomocy medycznych itp.,

g) finansowania lub refundacji wykonywania badań lub zabiegów poza ośrodkami VM,

h) finansowania lub refundacji wykonywania zewnętrznych konsultacji poza ośrodkami VM.

i)  finansowania wszelkich pozostałych kosztów związanych takich jak koszty dojazdu, noclegów, utraconej możliwości zarobkowania.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2020 r.

2. VM ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym Strony obowiązuje Regulamin obowiązujący w dniu przeprowadzenia zabiegu w ośrodku VM.

3. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.


Wywiad okulistyczny

Wywiad okulistyczny i zdrowotny – KRAKÓW

Wywiad okulistyczny i zdrowotny – WARSZAWA


Ankieta prekwalifikacyjna do zabiegu refrakcji i wszczepu soczewki wewnątrzgałkowej

Ankieta prekwalifikacyjna do zabiegu refrakcji – KRAKÓW

Ankieta prekwalifikacyjna do zabiegu refrakcji – WARSZAWA


Oświadczenie o danych osobowych

Oświadczenie o danych osobowych


Regulamin Konkursu
„3…2…1…WZROK!”

1. Organizatorem Konkursu jest Vidium Medica sp. z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków, NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Organizatorem.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 21 rok życia i u których wada wzroku jest stabilna od minimum 6 miesięcy (brak zmiany wady wzroku w okresie ostatnich 6 miesięcy).

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich punktów opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Aby wziąć udział w konkursie:

a. Zaobserwuj/polub profil Vidium Medica w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook

b. Do dnia 7 sierpnia 2021 na swoim publicznym profilu Facebook/Instagram, nagraj i udostępnij film w którym w ciekawy sposób opowiesz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać zabieg laserowej korekcji wzroku.

c. Na profilu Vidium Medica, w komentarzu pod postem „KONKURS” oznacz dwóch znajomych, którzy też chcieliby wykonać zabieg laserowej korekcji wzroku.

6. W pierwszym etapie konkursu, powołana przez Organizatora, bezstronna komisja konkursowa składającą się z co najmniej trzech osób, wybierze trzy filmy, które w dniu 16.08.2021 zostaną opublikowane na profilu Vidium Medica w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook.

7. Drugi etap konkursu zakończy się 31.08.2021. Zwycięzcą zostanie osoba, której film uzyska największą ilość polubień ( łącznie Facebook, Instagram).

8. Nagrodą w Konkursie jest imienny Voucher prezentowy na badanie kwalifikacyjne oraz zabieg laserowej korekcji wzroku do wykorzystania wyłącznie przez Zwycięzcę.

9. Voucher upoważnia do wykonania badania kwalifikacyjnego w cenie 1 złoty oraz zabiegu laserowej korekcji wzroku w cenie 1 złoty w dowolnym oddziale Vidium Medica w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia Vouchera.

10. Voucher zostanie przekazany Zwycięzcy Konkursu przez pracownika Rejestracji Vidium Medica, niezwłocznie po odbytym badaniu kwalifikacyjnym, wynikiem którego będzie pozytywna kwalifikacja do zabiegu.

11. Opłata za kontrole pozabiegowe obowiązuje zgodnie z aktualnym cennikiem Vidium Medica.

12. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zabiegi:

– laserowej korekcji wzroku

– laserowej korekcji starczowzroczności

13. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być sprzedany lub darowany.

14. W przypadku rezygnacji z zabiegu Voucher zostanie anulowany.

15. Nagrodę można zrealizować w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

16. Voucher jest oznaczony znakiem pozwalającym identyfikować osobę, która otrzymała go od Vidium Medica oraz opatrzony jest pieczątką i podpisem pracownika.

17. Vidium Medica może odmówić realizacji Vouchera w przypadku:

a. upłynięcia terminu ważności vouchera,

b. niestawienia się na umówione badanie kwalifikacyjne lub na zarezerwowany termin zabiegu, bez wcześniejszego powiadomienia Vidium Medica o odwołaniu terminu,

c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego jego odczytanie,

e. wykorzystaniu lub próbie wykorzystania Vouchera niezgodnie z niniejszym Regulaminem

18. Każdy Uczestnik Konkursu dostaje gwarantowaną nagrodę, w postaci Vouchera o wartości 50 złotych, do wykorzystania na badanie kwalifikacyjne do zabiegu korekcji wzroku. Warunkiem otrzymania Vouchera o wartości 50 zł jest podanie w wiadomości prywatnej, wysłanej na profil Vidium Medica
w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, adresu email na który ma zostać przesłany Voucher.

19. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: kontakt@vidiummedica.pl, przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście w oddziale.

20. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu z powodów medycznych zostanie odroczony od zabiegu laserowej korekcji wzroku, ważność Vouchera zostanie przedłużona o czas odroczenia.

21. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu z powodów medycznych zostanie zdyskwalifikowany z zabiegu laserowej korekcji wzroku, Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi, który otrzymał drugą największą, łączną liczbę polubień opublikowanego filmu.

22. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu zostanie zakwalifikowany do innego zabiegu korekcji wzroku niż laserowa korekcja wzroku, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiego zabiegu będzie dokonanie opłaty w wysokości różnicy cenowej między zabiegiem FemtoLasik vOptimum (7390 zł)
a zabiegiem, do którego Zwycięzca zostanie zakwalifikowany.

23. Zwycięzca wyraża zgodę, marketingową na publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych, a także stronie internetowej Organizatora. Zobowiązuje się również do nagrania krótkiego filmu po zabiegu, pokazującego jak bardzo zmieniło się jego życie w wyniku zabiegu korekcji wzroku.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/


REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA RABATOWEGO NA ZABEGI KOREKCJI WZROKU WYDANEGO PRZEZ VIDIUM MEDICA SP. Z O.O.

1. Voucher rabatowy „500 zł” uprawnia jego posiadacza do obniżenia ceny zabiegu wykonywanego przez Vidium Medica, w dowolnej placówce, w terminie ważności Vouchera.

2. Voucher może zostać przekazany wybranej osobie, która w terminie ważności vouchera może go zrealizować w dniu wykonania zabiegu.

3. Wybrana osoba może zrealizować tylko jeden Voucher rabatowy.

4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zabiegi:

– laserowej korekcji wzroku

– wszczepu soczewek fakijnych

– refrakcyjnej wymiany soczewki

– laserowej korekcji starczowzroczności

– usunięcia zaćmy z zastosowaniem soczewki premium

5. Voucher można zrealizować w dowolnej placówce Vidium Medica sp. z o.o.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Voucher jest oznaczony znakiem pozwalającym identyfikować osobę, która otrzymała go od Vidium Medica oraz opatrzony jest pieczątką i podpisem pracownika.

8.Voucher służy osobie, która otrzymała go od Vidium Medica, wyłącznie do przekazania innej osobie z grona rodziny lub znajomych. Zabroniona jest jego sprzedaż, oferowanie lub ogłaszanie chęci jego oddania w sieci internetowej (w szczególności na grupach facebookowych, portalach) lub w innych publicznie dostępnych miejscach gdzie takie oferowanie może być zauważone przez osoby nie będące rodziną lub znajomymi osoby. Zabronione są także działania wskazujące na chęć komercyjnego wykorzystania vouchera. W takich przypadkach voucher zostanie anulowany.

9. Zabronione jest kopiowanie, powielanie Vouchera.

10. Vidium Medica może odmówić realizacji Vouchera w przypadku:

a. upłynięcia terminu ważności vouchera,

b. niestawienia się na umówione badanie kwalifikacyjne lub zarezerwowany termin zabiegu, bez wcześniejszego powiadomienia Vidium Medica o odwołaniu terminu,

c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego jego odczytanie,

d. wątpliwości co do autentyczności vouchera.

e. wykorzystaniu lub próbie wykorzystania Vouchera niezgodnie z niniejszym Regulaminem

11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego Vouchera.

12. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej vidiummedica.pl.

13. Otrzymujący Voucher, zobowiązany jest przy przekazaniu Vouchera znajomej osobie do przekazania informacji o niniejszym Regulaminie.

14. Voucher ważny jest 6 miesięcy od daty jego wydania.

15. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: kontakt@vidiummedica.pl, przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście w oddziale.

16. Rabaty nie łączą się.


REGULAMIN VOUCHERA ŚWIĄTECZNEGO WYDANEGO PRZEZ VIDIUM MEDICA SP. Z O.O.

1. Voucher jest dokumentem wystawianym przez Vidium Medica sp. z o.o.
umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Vidium Medica.

2. Voucher może być wykorzystany na dowolną usługę medyczną świadczoną przez Vidium Medica sp. z o.o.

3. Voucher można zrealizować w dowolnej placówce Vidium Medica sp. z o.o.

4. Voucher można wykorzystać jednokrotnie.

5. Termin ważności vouchera świątecznego jest określony na voucherze i kończy się 31.12.2020 roku. Kwota za niewykorzystany voucher nie jest zwracana.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod numerem telefonu +48 888 444 881 lub pod adresem vidiummedica.pl

8. Płatność za Voucher dokonywana jest przelewem na rachunek Vidium Medica sp.z o.o

9. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Vidium Medica sp. z o.o. przesyła Voucher świąteczny na adres mailowy podany w formularzu.

10. Warunkiem skorzystania z Vouchera świątecznego jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: kontakt@vidiummedica.pl, przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście w oddziale.

11. Voucher świąteczny może być wykorzystany w częściach, nie ma natomiast możliwości wydania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Pacjent jest zobowiązany dopłacić różnicę.

12. Pacjent jest uprawniony do zmiany terminu wizyty najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.


REGULAMIN „PRZEDŚWIĄTECZNA PROMOCJA 2021”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602  Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Vidium Medica.
2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

1. Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:
1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)
1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.590 – 2 oczu i 4.200 – 1 oko (standardowa cena 8.400/4.200)
1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 9.290 zł – 2 oczu i 5.100 – 1 oko (standardowa cena 10.200/5.100)
1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.990 zł – 2 oczu i 4.900 – 1 oko (standardowa cena 9.800/4.900)
1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)
1.6. Zabieg Trans PRK 7.390 – 2 oczu – 4.000 – 1 oko ( standardowa cena 8.000/4.000)
1.7. Zabieg EBK 7.390 – 2 oczu – 4.000 – 1 oko ( standardowa cena 8.000/4.000)
2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.
3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2021.11.15


REGULAMIN PROMOCJI „JESIEŃ 2020”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.
2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:
1. W okresie od dnia 01.10.2020 do dnia 30.11.2020 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 31.12.2020 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.
2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:
1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)
1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.290 – 2 oczu i 4.000 – 1 oko (standardowa cena 8.000/4.000)
1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.790 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)
1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.390 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)
1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)
1.6. Zabieg Trans PRK 6.800 – 2 oczu – 3.500 – 1 oko ( standardowa cena 7.000/3.500)
1.7. Zabieg EBK 6.690 – 2 oczu – 3.450 – 1 oko ( standardowa cena 6.900/3.450)
2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.
3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2020.10.01


REGULAMIN PROMOCJI „ZIMA 2022”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 12.01.2022 do dnia 13.03.2022 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku, następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 15.05.2022 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Zabieg Femtolasik vOptimum 8.600 – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 10.600/5.300)

1.2. Zabieg Femtolasik vDesign 9.800 zł – 2 oczu i 5.400 – 1 oko (standardowa cena 11.800/5.900)

1.3. Zabieg ReLEx SMILe 9.600 zł – 2 oczu i 5.300 – 1 oko (standardowa cena 11.600/5.800)

1.4. Zabieg LBV 9.800 zł – 2 oczu (standardowa cena 11.800)

1.5. Zabieg Presbyond® 11.900 – 2 oczu ( standardowa cena 14.900)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2022.


REGULAMIN PROMOCJI „JESIEŃ 2021”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 18.09.2021 do dnia 14.11.2021 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku. Następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 31.12.2021 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)

1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.390 – 2 oczu i 4.000 – 1 oko (standardowa cena 8.000/4.000)

1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.890 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.690 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)

1.6. Zabieg Trans PRK ( Streamlight ) 6.990 – 2 oczu – 3.800 – 1 oko ( standardowa cena 7.600/3.800)

1.7. Zabieg Presbyond 9.990 – 2 oczu –  ( standardowa cena 12.000)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2021


REGULAMIN PROMOCJI „WIOSNA 2021”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 15.03.2021 do dnia 17.09.2021 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku. Następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 31.10.2021 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)

1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.390 – 2 oczu i 4.000 – 1 oko (standardowa cena 8.000/4.000)

1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.890 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.690 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)

1.6. Zabieg Trans PRK ( Streamlight ) 6.990 – 2 oczu – 3.800 – 1 oko ( standardowa cena 7.600/3.800)

1.7. Zabieg Presbyond 9.990 – 2 oczu –  ( standardowa cena 12.000)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 2021.03.15


REGULAMIN PROMOCJI – ” Wirtualna Akademia 50″

§1

 1. Organizatorem Promocji „Wirtualna Akademia 50”, zwanej dalej Promocją, jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Vidium Medica.
 2. Z Promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

 1. Pacjent, który wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, otrzyma na podany adres mailowy unikalne hasło. Hasło to, upoważnia do otrzymania zniżki w wysokości 50 zł na jedno z wymienionych badań: 1.1. Badanie kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku 1.2. Badanie kwalifikacyjne do wszczepu soczewek fakijnych 1.3. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki 1.4. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu stożka rogówki 1.5. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy 2. Hasło należy podać w momencie zapisywania się na wybraną wizytę. Jest to warunek konieczny do naliczenia rabatu.
  3. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z
  zabiegu, Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne
  4. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do Zabiegu, Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację
  5. Każdy Pacjent może wykorzystać hasło tylko raz, na jedno z badań objętych Promocją.
  6. Badanie w Promocji można wykonać do dnia 31.12.2021 roku §3
  1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
  2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 2020.04.16 do dnia 2021.12.31