Dokumenty i regulaminy

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej [PDF]


Dane osobowe

Oświadczenie o danych osobowych [DOCX]

Polityka Prywatności Optegra Polska sp. z o. o. | v2.2 z dnia 2 września 2022 [PDF]

Klauzula informacyjna RODO dla osób udzielających zgód marketingowych przez infolinię [PDF]


Warunki korzystania z Gwarancji Lepszego Widzenia

Obowiązuje od: 15.08.2022

1. Czym jest Gwarancja Lepszego Widzenia

Gwarancja Lepszego Widzenia (Gwarancja) po zabiegu mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku oferowana jest Pacjentowi, który w jednej z placówek Optegra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Grupa Optegra) przeszedł zabieg z wykorzystaniem lasera femtosekundowego Visumax i/lub lasera excimerowego, przy czym niniejsza Gwarancja nie dotyczy zabiegów Lasek, PRK i EBK. Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowej Gwarancji jest złożenie przez Pacjenta pisemnego oświadczenia o zrozumieniu i akceptacji warunków Gwarancji zawartego na końcu niniejszego dokumentu.

2. Cele

Celem placówek okulistycznych Grupy Optegra jest poprawa widzenia poprzez usunięcie lub zmniejszenie dotychczasowej wady wzroku i tym samym zmniejszenie zależności
od okularów i soczewek kontaktowych. W kwestii jakości widzenia dążymy do:

2.1. Zmniejszenia obecnej wady wzroku do mniej niż 1 dioptrii dla krótkowzroczności, dalekowzroczności i/lub astygmatyzmu.

2.2. W przypadkach, kiedy celem zabiegu nie była korekcja wady wzroku, o której mowa w pkt. 2.1., dążymy do efektu, który powinien odpowiadać wcześniejszym ustaleniom Pacjenta z lekarzem okulistą Grupy Optegra potwierdzonym stosownym zapisem w dokumentacji medycznej Pacjenta.

3. Efekt

3.1. Naszym celem jest zaoferowanie Pacjentowi leczenia gwarantującego najlepszy możliwy efekt. Potrzeby reoperacji nie można wykluczyć, ale zdarza się ona relatywnie rzadko. Jeśli planowany efekt nie zostanie osiągnięty podczas pierwszego zabiegu, a zdaniem lekarza okulisty Grupy Optegra kolejny zabieg powinien przyczynić się do poprawy widzenia, oferujemy bezpłatnie drugi zabieg korekcji wady wzroku, jako część pełnego procesu leczenia (reoperacja) albo w przypadkach, o których mowa w pkt. 3.2. poniżej oferujemy Pacjentowi płatny zabieg dodatkowej korekcji (dokorekcja), przy czym proponowanym drugim zabiegiem może być również zabieg Lasek, PRK i EBK. Powyższe zasady dotyczą również przypadku w którym z badań diagnostycznych przeprowadzonych na etapie kwalifikacji do zabiegu wynika, że Pacjent po operacji Clearvu nie będzie tolerował maksymalnej możliwej wartości mikromonowizji w oku niedominującym (zwykle 1.5 dpt.).

3.2. Reoperacji, o której mowa w pkt. 3.1. powyżej nie stanowi sytuacja, w której:

3.2.1 w czasie zabiegu Clearvu, ze względu na brak tolerancji przez Pacjenta, zastosowano w oku niedominującym korekcję o wartości mniejszej, niż minus 1.5 dioptrii. W takiej sytuacji, w przypadku, jeśli po zabiegu Pacjent będzie w przyszłości tolerował mikromonowizję o wartości 1.5 dioptrii lub większą, możliwe jest przeprowadzenie dokorekcji (zabieg płatny przez Pacjenta, nieobjęty niniejszą Gwarancją)

3.2.2 u Pacjenta przeprowadzono zabieg Femtolasik i w następstwie rozwoju starczowzroczności konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej korekcji oka niedominującego lub obu oczu, w wyniku której u Pacjenta powinien zostać wytworzony efekt zabiegu równoważny zabiegowi Clearvu (zabieg płatny przez Pacjenta, nieobjęty niniejszą Gwarancją).

Ceny dokorekcji po zabiegu Clearvu, o której mowa w pkt. 3.2.1 powyżej i dokorekcji po zabiegu Femtolasik, o której mowa w pkt. 3.2.2 powyżej określa cennik Grupy Optegra, aktualny na dzień zabiegu, podczas którego dokonywana jest dokorekcja.

3.3. Ewentualnej bezpłatnej reoperacji albo płatnej dokorekcji, może być poddany Pacjent, u którego, według przyjętych standardów medycznych, wada spełnia odpowiednie kryteria i aktualny stan Pacjenta oraz stan wiedzy medycznej nie wskazują na występowanie przeciwskazań, o czym, po przeprowadzeniu specjalistycznych badań poinformuje Pacjenta lekarz okulista Grupy Optegra. Wyniki specjalistycznych badań nie stanowią automatycznej kwalifikacji do bezpłatnej reoperacji albo płatnej dokorekcji – w każdym przypadku ostateczną decyzję, co do sposobu dalszego leczenia Pacjenta podejmuje lekarz Grupy Optegra. Koszty w/w badań pokrywa Pacjent.

Podejmując decyzję w sprawie propozycji dalszego leczenia zawsze mamy na względzie dobro Pacjenta. W niektórych, rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że wykonanie bezpłatnej reoperacji albo płatnej dokorekcji nie będzie możliwe lub będzie niewskazane np. z powodu rodzaju wady lub stanu narządu wzroku (oka).

4. Opłata za przygotowanie do reoperacji i dokorekcji

Przygotowanie, zarówno do reoperacji, jak i dokorekcji jest płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem Grupy Optegra. Przygotowanie obejmuje wizytę kwalifikacyjną, a także diagnostykę, konieczną do wykonania w danym dniu planowanej reoperacji albo dokorekcji.

5. Miejsce wykonania reoperacji (zabieg bezpłatny) lub dokorekcji (zabieg płatny)

Ewentualna reoperacja lub dokorekcja wykonywana będzie wyłącznie w jednej z placówek Grupy Optegra. W przypadku, jeśli Pacjent wykona reoperację lub dokorekcję w innej placówce medycznej, Grupa Optegra nie pokryje kosztów reoperacji i jednocześnie będzie to oznaczało niedotrzymanie warunków niniejszej Gwarancji przez Pacjenta, którego skutkiem będzie wygaśnięcie niniejszej Gwarancji.

6. Opieka pooperacyjna

Pacjent powinien ściśle przestrzegać zaleceń lekarza Grupy Optegra, które będą przedstawione i szczegółowo objaśnione w dniu zabiegu. Zalecenia te obejmują sposób stosowania przepisanych lub zalecanych leków, informacje o czynnościach, od których Pacjent powinien się powstrzymać lub wykonywanie których powinien ograniczyć w okresie po zabiegu w Grupie Optegra. Lekarz Grupy Optegra w dniu zabiegu przedstawi Pacjentowi również plan wizyt kontrolnych po takim zabiegu, przy czym Pacjent, w celu utrzymania ważności gwarancji zobowiązany jest odbywać obowiązkowe wizyty kontrolne.

Plan obowiązkowych wizyt kontrolnych po zabiegu Lentivu®/ FemtoLasik/ Femto LBV/ Clearvu™, o ile lekarz Grupy Optegra nie zaleci inaczej:

 • 1 dzień po zabiegu,
 • 1 miesiąc po zabiegu,
 • 3 miesiąc po zabiegu,
 • i ostatnia wizyta pomiędzy 11 a 18 miesiącem po zabiegu.

Lekarz Grupy Optegra może zalecić dodatkowe wizyty poza powyższym schematem;

Po odbyciu ostatniej z wizyt kontrolnych, o których mowa powyżej tj. wizyty pomiędzy 11, a 18 miesiącem po zabiegu, dalsze wizyty kontrolne, co do zasady nie stanowią już warunku koniecznego dla utrzymania niniejszej Gwarancji i mają wyłącznie charakter fakultatywny, chyba że lekarz Grupy Optegra, z przyczyn medycznych lub na życzenie Pacjenta uzna, że konieczne jest wprowadzenie indywidualnego trybu dalszych obowiązkowych wizyt kontrolnych dla danego Pacjenta i fakt ten wraz z uzasadnieniem odnotuje w dokumentacji medycznej Pacjenta.

7. Polityka bezpieczeństwa zabiegów w placówkach Grupy Optegra

Wszystkie zabiegi oferowane przez Grupę Optegra wykonywane są zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, procedurami medycznymi obowiązującymi w Grupie Optegra oraz z zachowaniem należytej staranności. Mimo najwyższego standardu wykonywanych zabiegów oraz ich niekwestionowanej skuteczności, nigdy w 100% nie można zagwarantować efektu. Mogą zdarzyć się przypadki, w których Pacjent zostanie poinformowany przez lekarza Grupy Optegra, że przeprowadzenie kolejnych zabiegów nie jest możliwe lub jest niewskazane. Nie można też wykluczyć ewentualnych powikłań (szczegółowe informacje na ten temat przedstawia lekarz okulista Grupy Optegra podczas wizyty kwalifikacyjnej Pacjenta do zabiegu, co zostaje potwierdzone stosowną zgodą Pacjenta wyrażoną, na piśmie, przed poddaniem się ww. zabiegowi). Zabiegi nigdy nie są wykonywane, jeśli ewentualne ryzyko przewyższa spodziewane korzyści. Jeżeli taka sytuacja dotyczy reoperacji lub dokorekcji, wówczas taki zabieg nie jest wykonywany i niniejsza Gwarancja wygasa, a Pacjentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Grupy Optegra z tego tytułu.

Zabiegi mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku nie mogą i nie mają w założeniu leczenia, zapobiegania lub opóźniania takich dolegliwości jak: zaćma, jaskra, AMD, zez. Grupa Optegra oferuje zabiegi wykonywane innymi metodami, bez użycia lasera femtosekundowego Visumax i/lub lasera excimerowego, do leczenia wymienionych chorób.

Gwarancja nie obejmuje, więc leczenia ww. chorób, ani żadnych innych chorób i/lub powikłań niezwiązanych bezpośrednio z przeprowadzonym zabiegiem z wykorzystaniem lasera femtosekundowego Visumax i/lub lasera excimerowego.

Trzeba zaznaczyć, że zdarzają się wyjątkowe sytuacje, które mogą uniemożliwić skorzystanie z Gwarancji Lepszego Widzenia. Grupa Optegra może podjąć decyzję o unieważnieniu Gwarancji między innymi w poniżej opisanych przypadkach:

7.1. Pacjent nie przestrzega zaleceń lekarza Grupy Optegra, o których mowa w pkt. 6 powyżej.

7.2. Pacjent nie przestrzega terminów obowiązkowych wizyt kontrolnych, o których mowa
w pkt. 6 powyżej.

7.3. Pacjent w trakcie leczenia lub po okresie leczenia w Grupie Optegra poddał się zabiegowi, którego celem było usunięcie wady wzroku lub innemu zabiegowi medycznemu lub kosmetycznemu w okolicach oczu w innej placówce, niż Grupy Optegra (dotyczy to również dokorekcji, o której mowa w pkt. 3.2 powyżej).

7.4. Pacjentka w okresie pierwszych 12 miesięcy po dacie zabiegu zaszła w ciążę. W przypadku Pacjentek, które zaszły w ciążę po okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, gwarancja ulega zawieszeniu na ww. okres ciąży i okres karmienia piersią, aż do zakończenia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania zaleceń lekarza Grupy Optegra, o których mowa w pkt. 6 powyżej.

7.5. Pacjent ma zaćmę, jaskrę, AMD lub inne schorzenia dotyczące siatkówki, ciała szklistego, nerwu wzrokowego, niedowidzenie, stożek rogówki, a także epilepsje, chorobę psychiczną, zaburzenia gojenia, bliznowacenie z powstawaniem bliznowców lub inne schorzenia pojawiające się niezależnie po operacji, które mogą spowodować poważne komplikacje.

7.6. Pacjent ma prezbiopię – nie dotyczy Pacjentów po zabiegu Clearvu lub Femto LBV wykonanym w Grupie Optegra.

7.7. Pacjent stracił wzrok lub doszło do upośledzenia widzenia w wyniku urazu oka.

7.8. Rogówka jest zbyt cienka, zbyt stroma, zbyt płaska i nie można wykonać zabiegu lub niósłby on nadmierne ryzyko.

7.9. Występowanie astygmatyzmu nadwzrocznego.

7.10. Wysoka nadwzroczność.

7.11. Wysoka, postępująca krótkowzroczność.

7.12. W przypadku zatajenia przez Pacjenta jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia, stanu wzroku, zabiegów chirurgicznych, okulistycznych lub innych mogących mieć wpływ na zalecane leczenie.

7.13. WAŻNE! Gwarancja Lepszego Widzenia po zabiegu mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku obejmuje tylko zabiegi mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku wykonane w Grupie Optegra przy użyciu lasera femtosekundowego Visumax i/lub lasera excimerowego, z wyłączeniem zabiegów Lasek, PRK i EBK. Bezpłatna jest pierwsza wizyta kontrolna po zabiegu. Kolejne wizyty kontrolne po zabiegu, o których mowa w pkt. 6 powyżej, konsultacje i inne świadczenia medyczne są odpłatne według stawek cennika Grupy Optegra obowiązujących w dniu takiej wizyty, konsultacji lub wykonywania innego świadczenia, chyba że z zaleceń lekarza Grupy Optegra, o których mowa w pkt. 6 powyżej potwierdzonych stosownym wpisem w dokumentacji medycznej Pacjenta wynika inaczej. Gwarancja nie obejmuje również żadnych bezpłatnych świadczeń kontrolnych, profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku ostrych i przewlekłych chorób oczu.

Należy podkreślić, że niektóre z powyższych przypadków mogą mieć charakter przejściowy i istnieje możliwość wznowienia Gwarancji w terminie późniejszym (zgodnie z decyzją Grupy Optegra).

8. Ustalenia końcowe

Warunki korzystania z Gwarancji mogą zostać zmienione w każdym czasie. W przypadku Gwarancji dla zabiegów wykonanych przed dniem wejścia w życie zmienionych Warunków, zastosowanie mają postanowienia Gwarancji obowiązujące w dniu wykonania zabiegu w Grupie Optegra. Gwarancja obowiązuje w okresie 10 lat od dnia, w którym Pacjent poddał się pierwszemu zabiegowi z wykorzystaniem lasera femtosekundowego Visumax i/lub lasera excimerowego w Grupie Optegra (nie dotyczy zabiegów Lasek, PRK i EBK). Niniejsze warunki Gwarancji wchodzą w życie z dniem 15.08.2022 r.


Regulamin Konkursu
„3…2…1…WZROK!”

1. Organizatorem Konkursu jest Vidium Medica sp. z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków, NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Organizatorem.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 21 rok życia i u których wada wzroku jest stabilna od minimum 6 miesięcy (brak zmiany wady wzroku w okresie ostatnich 6 miesięcy).

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich punktów opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Aby wziąć udział w konkursie:

a. Zaobserwuj/polub profil Vidium Medica w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook

b. Do dnia 7 sierpnia 2021 na swoim publicznym profilu Facebook/Instagram, nagraj i udostępnij film w którym w ciekawy sposób opowiesz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać zabieg laserowej korekcji wzroku.

c. Na profilu Vidium Medica, w komentarzu pod postem „KONKURS” oznacz dwóch znajomych, którzy też chcieliby wykonać zabieg laserowej korekcji wzroku.

6. W pierwszym etapie konkursu, powołana przez Organizatora, bezstronna komisja konkursowa składającą się z co najmniej trzech osób, wybierze trzy filmy, które w dniu 16.08.2021 zostaną opublikowane na profilu Vidium Medica w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook.

7. Drugi etap konkursu zakończy się 31.08.2021. Zwycięzcą zostanie osoba, której film uzyska największą ilość polubień ( łącznie Facebook, Instagram).

8. Nagrodą w Konkursie jest imienny Voucher prezentowy na badanie kwalifikacyjne oraz zabieg laserowej korekcji wzroku do wykorzystania wyłącznie przez Zwycięzcę.

9. Voucher upoważnia do wykonania badania kwalifikacyjnego w cenie 1 złoty oraz zabiegu laserowej korekcji wzroku w cenie 1 złoty w dowolnym oddziale Vidium Medica w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia Vouchera.

10. Voucher zostanie przekazany Zwycięzcy Konkursu przez pracownika Rejestracji Vidium Medica, niezwłocznie po odbytym badaniu kwalifikacyjnym, wynikiem którego będzie pozytywna kwalifikacja do zabiegu.

11. Opłata za kontrole pozabiegowe obowiązuje zgodnie z aktualnym cennikiem Vidium Medica.

12. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zabiegi:

– laserowej korekcji wzroku

– laserowej korekcji starczowzroczności

13. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być sprzedany lub darowany.

14. W przypadku rezygnacji z zabiegu Voucher zostanie anulowany.

15. Nagrodę można zrealizować w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

16. Voucher jest oznaczony znakiem pozwalającym identyfikować osobę, która otrzymała go od Vidium Medica oraz opatrzony jest pieczątką i podpisem pracownika.

17. Vidium Medica może odmówić realizacji Vouchera w przypadku:

a. upłynięcia terminu ważności vouchera,

b. niestawienia się na umówione badanie kwalifikacyjne lub na zarezerwowany termin zabiegu, bez wcześniejszego powiadomienia Vidium Medica o odwołaniu terminu,

c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego jego odczytanie,

e. wykorzystaniu lub próbie wykorzystania Vouchera niezgodnie z niniejszym Regulaminem

18. Każdy Uczestnik Konkursu dostaje gwarantowaną nagrodę, w postaci Vouchera o wartości 50 złotych, do wykorzystania na badanie kwalifikacyjne do zabiegu korekcji wzroku. Warunkiem otrzymania Vouchera o wartości 50 zł jest podanie w wiadomości prywatnej, wysłanej na profil Vidium Medica
w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, adresu email na który ma zostać przesłany Voucher.

19. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: [email protected], przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście w oddziale.

20. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu z powodów medycznych zostanie odroczony od zabiegu laserowej korekcji wzroku, ważność Vouchera zostanie przedłużona o czas odroczenia.

21. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu z powodów medycznych zostanie zdyskwalifikowany z zabiegu laserowej korekcji wzroku, Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi, który otrzymał drugą największą, łączną liczbę polubień opublikowanego filmu.

22. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu zostanie zakwalifikowany do innego zabiegu korekcji wzroku niż laserowa korekcja wzroku, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiego zabiegu będzie dokonanie opłaty w wysokości różnicy cenowej między zabiegiem FemtoLasik vOptimum (7390 zł)
a zabiegiem, do którego Zwycięzca zostanie zakwalifikowany.

23. Zwycięzca wyraża zgodę, marketingową na publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych, a także stronie internetowej Organizatora. Zobowiązuje się również do nagrania krótkiego filmu po zabiegu, pokazującego jak bardzo zmieniło się jego życie w wyniku zabiegu korekcji wzroku.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/


REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA RABATOWEGO NA ZABIEGI KOREKCJI WZROKU WYDANEGO PRZEZ VIDIUM MEDICA SP. Z O.O.

1. Voucher rabatowy „500 zł” uprawnia jego posiadacza do obniżenia ceny zabiegu wykonywanego przez Vidium Medica, w dowolnej placówce, w terminie ważności Vouchera.

2. Voucher może zostać przekazany wybranej osobie, która w terminie ważności vouchera może go zrealizować w dniu wykonania zabiegu.

3. Wybrana osoba może zrealizować tylko jeden Voucher rabatowy.

4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zabiegi:

– laserowej korekcji wzroku

– wszczepu soczewek fakijnych

– refrakcyjnej wymiany soczewki

– laserowej korekcji starczowzroczności

– usunięcia zaćmy z zastosowaniem soczewki premium

5. Voucher można zrealizować w dowolnej placówce Vidium Medica sp. z o.o.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Voucher jest oznaczony znakiem pozwalającym identyfikować osobę, która otrzymała go od Vidium Medica oraz opatrzony jest pieczątką i podpisem pracownika.

8.Voucher służy osobie, która otrzymała go od Vidium Medica, wyłącznie do przekazania innej osobie z grona rodziny lub znajomych. Zabroniona jest jego sprzedaż, oferowanie lub ogłaszanie chęci jego oddania w sieci internetowej (w szczególności na grupach facebookowych, portalach) lub w innych publicznie dostępnych miejscach gdzie takie oferowanie może być zauważone przez osoby nie będące rodziną lub znajomymi osoby. Zabronione są także działania wskazujące na chęć komercyjnego wykorzystania vouchera. W takich przypadkach voucher zostanie anulowany.

9. Zabronione jest kopiowanie, powielanie Vouchera.

10. Vidium Medica może odmówić realizacji Vouchera w przypadku:

a. upłynięcia terminu ważności vouchera,

b. niestawienia się na umówione badanie kwalifikacyjne lub zarezerwowany termin zabiegu, bez wcześniejszego powiadomienia Vidium Medica o odwołaniu terminu,

c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego jego odczytanie,

d. wątpliwości co do autentyczności vouchera.

e. wykorzystaniu lub próbie wykorzystania Vouchera niezgodnie z niniejszym Regulaminem

11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego Vouchera.

12. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej vidiummedica.pl.

13. Otrzymujący Voucher, zobowiązany jest przy przekazaniu Vouchera znajomej osobie do przekazania informacji o niniejszym Regulaminie.

14. Voucher ważny jest 6 miesięcy od daty jego wydania.

15. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: [email protected], przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście w oddziale.

16. Rabaty nie łączą się.


REGULAMIN VOUCHERA ŚWIĄTECZNEGO WYDANEGO PRZEZ VIDIUM MEDICA SP. Z O.O.

1. Voucher jest dokumentem wystawianym przez Vidium Medica sp. z o.o.
umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Vidium Medica.

2. Voucher może być wykorzystany na dowolną usługę medyczną świadczoną przez Vidium Medica sp. z o.o.

3. Voucher można zrealizować w dowolnej placówce Vidium Medica sp. z o.o.

4. Voucher można wykorzystać jednokrotnie.

5. Termin ważności vouchera świątecznego jest określony na voucherze i kończy się 31.12.2020 roku. Kwota za niewykorzystany voucher nie jest zwracana.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod numerem telefonu +48 888 444 881 lub pod adresem vidiummedica.pl

8. Płatność za Voucher dokonywana jest przelewem na rachunek Vidium Medica sp.z o.o

9. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Vidium Medica sp. z o.o. przesyła Voucher świąteczny na adres mailowy podany w formularzu.

10. Warunkiem skorzystania z Vouchera świątecznego jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: [email protected], przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście w oddziale.

11. Voucher świąteczny może być wykorzystany w częściach, nie ma natomiast możliwości wydania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Pacjent jest zobowiązany dopłacić różnicę.

12. Pacjent jest uprawniony do zmiany terminu wizyty najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.


REGULAMIN „PRZEDŚWIĄTECZNA PROMOCJA 2021”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602  Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Vidium Medica.
2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

1. Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:
1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)
1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.590 – 2 oczu i 4.200 – 1 oko (standardowa cena 8.400/4.200)
1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 9.290 zł – 2 oczu i 5.100 – 1 oko (standardowa cena 10.200/5.100)
1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.990 zł – 2 oczu i 4.900 – 1 oko (standardowa cena 9.800/4.900)
1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)
1.6. Zabieg Trans PRK 7.390 – 2 oczu – 4.000 – 1 oko ( standardowa cena 8.000/4.000)
1.7. Zabieg EBK 7.390 – 2 oczu – 4.000 – 1 oko ( standardowa cena 8.000/4.000)
2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.
3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2021.11.15


REGULAMIN PROMOCJI „JESIEŃ 2020”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.
2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:
1. W okresie od dnia 01.10.2020 do dnia 30.11.2020 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 31.12.2020 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.
2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:
1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)
1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.290 – 2 oczu i 4.000 – 1 oko (standardowa cena 8.000/4.000)
1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.790 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)
1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.390 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)
1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)
1.6. Zabieg Trans PRK 6.800 – 2 oczu – 3.500 – 1 oko ( standardowa cena 7.000/3.500)
1.7. Zabieg EBK 6.690 – 2 oczu – 3.450 – 1 oko ( standardowa cena 6.900/3.450)
2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.
3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2020.10.01


REGULAMIN PROMOCJI „ZDĄŻYSZ DO LATA”

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Zdążysz do lata”, (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 4971, kapitał zakładowy w wysokości 11.250.000 PLN,
nr NIP: 9720927876, nr REGON: 631284256 (dalej: „Organizator”).

3. Promocja obowiązuje od dnia 10.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. (dalej: „Okres Promocji”) i dotyczy:

4. Ceny za zabieg laserowej korekcji wzroku lub laserowej korekcji starczowzroczności w Klinikach Organizatora w Warszawie (dalej: „Zabieg lub Zabiegi”), do którego Pacjent zostanie zakwalifikowany podczas Wizyty Kwalifikacyjnej i na wykonanie, którego wyrazi zgodę na piśmie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Organizator w ramach Promocji oferuje:

4.1. Wizytę Kwalifikacyjną do zabiegu laserowej korekcji wzroku lub laserowej korekcji starczowzroczności w Klinice Organizatora w Warszawie w cenie 290 zł brutto (płatność otrzymana przez Organizatora przed Wizytą), oraz
4.2. Zabiegi w cenie:
4.2.1. Zabieg metodą FemtoLASIK vOptimum – 2 oczu w cenie 8 100 zł,
4.2.2. Zabieg metodą FemtoLASIK vDesign – 2 oczu w cenie 9 300 zł,
4.2.3. Zabieg metodą FemtoLASIK LBV – 2 oczu w cenie 9 300 zł,
4.2.4. Zabieg metodą ReLEx® SMILe – 2 oczu w cenie 9 100 zł,
4.2.5. Zabieg metodą Presbyond® – 2 oczu w cenie 11 400 zł

5. Promocja w zakresie określonym § 1 pkt 4 lit. a), b) obejmuje wyłącznie osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie od dnia 10.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.:
5.1. Umówi się na Wizytę Kwalifikacyjną korzystając z rezerwacji online, infolinii Organizatora (koszt połączenia według
cennika operatora) lub osobiście w recepcji Kliniki Organizatora
5.2. Odbędzie w Klinice Organizatora Wizytę Kwalifikacyjną do Zabiegu i zostanie zakwalifikowana do Zabiegu
5.3. Podda się Zabiegowi, do którego uzyskała kwalifikację (warunkiem koniecznym do Zabiegu jest wyrażenia zgody na Zabieg na piśmie zgodnie ze standardami obowiązującymi u Organizatora), Osoba, która spełnia łącznie warunki wymienione w pkt 5 (5.1, 5.2) zwana jest dalej: „Pacjentem”.
Osoba, która nie zostanie zakwalifikowana do Zabiegu w Klinikach Organizatora nie jest objęta niniejszą Promocją, jednakże zachowuje prawo do ceny za Wizytę Kwalifikacyjną w wysokości wskazanej w pkt. 4.1 powyżej.

Kliniką Organizatora jest :

 • Klinika w Warszawie, adres: ul. Aleja Rzeczypospolitej 1.

6. Płatność za Wizytę Kwalifikacyjną zostanie uiszczona w dniu Wizyty Kwalifikacyjnej, a za Zabieg po pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu.

7. Pacjent będzie mógł poddać się Zabiegowi po pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu w Klinice Organizatora i wyrażeniu przez Pacjenta, na piśmie, standardowej zgody na Zabieg obowiązującej u Organizatora.

8. Dane osobowe Pacjentów, będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Organizator), ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr 4971, NIP 9720927876, kapitał zakładowy 11.250.000 zł. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pacjent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także może żądać ich usunięcia. Dane osobowe Pacjenta pozyskane w związku z Promocją przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania przez Organizatora świadczeń zdrowotnych wskazanych w Regulaminie Promocji. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, choć niezbędne dla należytego wykonania świadczeń objętych Promocją. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Promocji, a w przypadku Pacjentów, którzy zdecydowali się na Wizytę Kwalifikacyjną i Zabieg w Klinice Organizatora Warszawie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Pacjentowi lub Organizatorowi w związku z wykonywaniem ww. świadczeń zdrowotnych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [email protected]

9. Skorzystanie z Wizyty Kwalifikacyjnej w ramach Promocji nie obliguje Pacjenta do skorzystania z jakichkolwiek świadczeń udzielanych przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności leczniczej, w tym z Zabiegu.

10. W przypadku zakwalifikowania się Pacjenta do Zabiegu, decyzję o poddaniu się danemu Zabiegowi Pacjent podejmuje samodzielnie, po uzyskaniu od lekarza Organizatora szczegółowych wyjaśnień na temat zalecanego i wybranego przez Pacjenta Zabiegu, oczekiwanych efektach i ryzyka.

11. Skorzystanie z Wizyty Kwalifikacyjnej, w ramach Promocji, nie upoważnia Pacjenta do żądania nieodpłatnego wykonania jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych przez Organizatora, a także nie upoważnia Pacjenta do żądania jakichkolwiek dodatkowych rabatów lub świadczeń.

12. Pacjent może złożyć reklamację w jeden z następujących sposobów:
12.1. wypełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.optegra.com.pl w zakładce O-nas/Formularz reklamacyjny,
12.2. wysyłając e -mail z reklamacją na adres: [email protected] w tytule maila wpisując: Reklamacja Promocja „Wiosenna okazja”,
12.3. telefonicznie pod numerem: 22 699 95 50 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
12.4. wypełniając formularz reklamacyjny w recepcji dowolnej Kliniki Organizatora w Polsce,
12.4. wysyłając lub składając w recepcji dowolnej Kliniki Organizatora pismo z reklamacją skierowane do Organizatora z dopiskiem Reklamacja Promocja „Wiosenna okazja”,
12.5. wraz z reklamacją powinno zostać przesłane potwierdzenie zapłaty za Wizytę Kwalifikacyjną i/lub Zabieg. W reklamacji należy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Pacjenta, w tym adres e-mail lub adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na złożoną reklamację. Pacjent zostanie zawiadomiony w terminie 14
dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia. Pacjent, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Pacjenta.
12.6. „Świadczenia okulistyczne udzielane prywatnie (niefinansowane ze środków publicznych) wykonywane są w Klinikach Optegra na zasadach umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy art. 750 Kodeksu Cywilnego, czyli przepisy o zleceniu. W związku z powyższym, odpowiedzialność Optegra wobec Pacjenta, co do zasady jest odpowiedzialnością kontraktową uregulowaną w art. 471 Kodeksu cywilnego. Oznacza, to m.in., że Optegra jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania świadczenia okulistycznego, chyba że niewykonanie świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Optegra nie ponosi odpowiedzialności.

Wobec powyższego w przypadkach, w których Optegra nie ponosi odpowiedzialności (winy) za niewykonanie
świadczenia okulistycznego, w szczególności w przypadku odwołania planowanej wizyty z powodu:
• awarii sprzętu medycznego,
• przerwy w dostawie mediów,
• zdarzenia związanego z działaniami sił przyrody, np. w przypadku powodzi, pożaru, epidemii,
• zamieszek, strajków, działań zbrojnych,
• działań władzy państwowej, w tym z powodu blokady granic i portów, ograniczenia możliwości prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze, zmiany przepisów prawa, itp.
• innych nagłych okoliczności, niezależnych od Optegra, których obiektywnie nie można było przewidzieć,
Optegra nie ma obowiązku naprawienia ewentualnej szkody powstałej u Pacjenta, w szczególności Optegra nie ma wówczas obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Pacjenta w związku z planowaną wizytą okulistyczną w Klinice Optegra, np. zwrotu kosztów przejazdu lub pobytu.”

§2

1. Organizator ma prawo zakończyć Promocję w każdej chwili bez podawania przyczyn. Wówczas Promocja zostanie zakończona z dniem umieszczenia przez Organizatora stosownej informacji na stronie internetowej www.optegra.com.pl.

2. Pacjent, który do tego czasu w ramach Promocji umówił się na Wizytę Kwalifikacyjną lub Zabieg w Klinice Organizatora w Warszawie będzie mógł z niego skorzystać w umówionym terminie, zgodnie z warunkami Promocji.

§3

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://vidiummedica.pl/dokumenty-i-regulaminy/. Dla celów niniejszej Promocji Organizator udostępnia informację telefoniczną pod numerem: 22 699 95 50 (opłata za połączenie według taryfy operatora).

2. Pacjent akceptując Regulamin przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na ewentualne nagrywanie rozmów telefonicznych z Organizatorem.

3. Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia publicznego.

4. Umówienie się Pacjenta na Wizytę Kwalifikacyjną jest równoznaczne z tym, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, zrozumiał jego treść i akceptuje ją bez zastrzeżeń.

5.W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Pacjent ma prawo, w każdym czasie, zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. Pacjentowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i innych przepisów obowiązującego prawa.

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu kompetentny jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Pacjenta.

8. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ww. ustawie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Polityki Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej www.optegra.com.pl.

Regulamin obowiązuje od 10.05.2022 r.


Regulamin Promocji „Jesień 2022”

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Jesień 2022”, (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 4971, kapitał zakładowy w wysokości 11.250.000 PLN, nr NIP: 9720927876, nr REGON: 631284256 (dalej: „Organizator”).

3. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r. (dalej: „Okres Promocji”) i dotyczy:

Ceny za zabieg laserowej korekcji wzroku lub laserowej korekcji starczowzroczności w Klinikach Organizatora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie (dalej: „Zabieg lub Zabiegi”), do którego Pacjent zostanie zakwalifikowany podczas Wizyty Kwalifikacyjnej i na wykonanie, którego wyrazi zgodę na piśmie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator w ramach Promocji oferuje:

 1. Wizytę Kwalifikacyjną do zabiegu laserowej korekcji wzroku lub laserowej korekcji starczowzroczności w Klinikach Organizatora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie w cenie 299 zł brutto (płatność otrzymana przez Organizatora przed Wizytą), oraz
 2. W przypadku pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu, obniżenie ceny Zabiegu, który powinien być wykonany w terminie wskazanym w pkt. 5 §1 Regulaminu, o 299 zł brutto (płatność otrzymana przez Organizatora przed Zabiegiem),
 3. Zabiegi w cenie bez zniżki, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. b) Regulaminu:
 • i. zabieg metodą FemtoLASIK – 2 oczu w cenie 10 199 zł,
 • ii. zabieg metodą FemtoLASIK LBV – 2 oczu w cenie 11 299 zł,
 • iii. zabieg metodą Lentivu® (Smile) – 2 oczu w cenie 10 199 zł,
 • iv. zabieg metodą Clearvu® (Presbyond) – 2 oczu w cenie 13 299 zł

(płatność otrzymana przez Organizatora przed Zabiegiem)

5. Promocja w zakresie określonym § 1 pkt 4 lit. a), b) i c) obejmuje wyłącznie osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.:

a) umówi się na Wizytę Kwalifikacyjną korzystając z rezerwacji online, infolinii Organizatora (koszt połączenia według cennika operatora) lub osobiście w recepcji Kliniki Organizatora oraz

b) odbędzie w Klinice Organizatora Wizytę Kwalifikacyjną do Zabiegu i zostanie zakwalifikowana do Zabiegu oraz

c) podda się Zabiegowi, do którego uzyskała kwalifikację (warunkiem koniecznym do Zabiegu jest wyrażenia zgody na Zabieg na piśmie zgodnie ze standardami obowiązującymi u Organizatora),

Osoba, która spełnia łącznie warunki wymienione w pkt 5 lit. a), b) i c) zwana jest dalej: „Pacjentem”.

Osoba, która nie zostanie zakwalifikowana do Zabiegu w Klinikach Organizatora nie jest objęta niniejszą Promocją, jednakże zachowuje prawo do ceny za Wizytę Kwalifikacyjną w wysokości wskazanej w pkt. 4 lit. a) powyżej.

Klinikami Organizatora są :

 • Klinika Optegra w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18,
 • Klinika Vidium Medica grupa Optegra w Warszawie, adres: ul. Aleja Rzeczypospolitej 1,
 • Klinika Optegra w Krakowie, adres: ul. Kapelanka 42A,
 • Klinika Optegra w Poznaniu, adres: ul. Wenecjańska 8,
 • Klinika w Optegra Szczecinie, adres: ul. Mickiewicza 140,
 • Klinika Optegra we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 73-95,
 • Klinika w Optegra Katowicach, adres: ul. Chorzowska 148,
 • Klinika w Optegra Lublinie, adres: ul. Gęsia 5,
 • Klinika w Optegra Łodzi, adres: ul. Składowa 35, Budynek Nowa Fabryczna,
 • Klinika Optegra w Rzeszowie, adres: ul. Warszawska 18.

6. Płatność za Wizytę Kwalifikacyjną zostanie uiszczona w dniu Wizyty Kwalifikacyjnej, a za Zabieg, przed Zabiegiem, po pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu.

7. Pacjent będzie mógł poddać się Zabiegowi po pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu w Klinice Organizatora i wyrażeniu przez Pacjenta, na piśmie, standardowej zgody na Zabieg obowiązującej u Organizatora.

8. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Organizator), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr 4971, NIP 9720927876, kapitał zakładowy 11.250.000 zł. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora pod adresem: [email protected]

Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane w celu:

 • przyjęcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań);
 • rejestracji wizyty lekarskiej, w szczególności w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy o bezpłatne badanie kwalifikacyjne w związku z Twoim żądaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej), a także wykonywania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w celu ochrony przed zakażeniami oraz  zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego dla osób przebywających na terenie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny – m.in. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1127 ze zm.) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (zapewnienie opieki zdrowotnej oraz leczenia na podstawie przepisów prawa – jak powyżej), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (wykonywanie obowiązków w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego) w związku z art. 207 Kodeksu Pracy (obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy), art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 8a ust. 5 pkt.2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (obowiązek realizowania działań w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego));
 • realizacja umowy lub zamówienia (w tym rozliczania usług), podejmowania czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego));
 • zapewnienia kontaktu z osobami występującymi w imieniu kontrahentów, dostawców i klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z osobami realizującymi umowę lub zamówienie));
 • obsługi procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 • na podstawie zgody w związku z udzieleniem upoważnienia wskazanym przez Ciebie osobom do otrzymywania informacji o Twoim stanie zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych przez Optegrę a także do wydania wskazanym przez Ciebie osobom Twojej dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym np. podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku Pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, na podstawie zgody w związku z udziałem w eksperymencie badawczym w tym wykonania naukowej analizy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • monitorowania i podnoszenia jakości usług (w tym ankieta satysfakcji, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wysyłka linku do pozostawienia opinii na temat Optegra w Google Maps oraz na portalu znanylekarz.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi naruszeń ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • obsługi wniosków w zakresie realizacji żądań podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • udostępniania danych osobowych pacjentów do spółek z grupy kapitałowej Optegra w Wielkiej Brytanii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadkach konsultacji medycznych z lekarzami z Wielkiej Brytanii lub w przypadku kontynuacji leczenia polskich pacjentów w Wielkiej Brytanii, a także w związku z przekazywaniem danych dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych ubezpieczycielowi w Wielkiej Brytanii.

W przypadku przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (tzw. państwo trzecie) podstawą prawną przekazania danych będzie decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie.

Dane osobowe Pacjentów będziemy przechowywać przez okres przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa tj. przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W związku z realizacją innych celów przetwarzania dane będziemy przechowywać przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, możemy przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, laboratoriom, szpitalom i innym placówkom medycznym);
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe Pacjentów (np. dostawcom systemów i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom usług call center, księgowych, prawniczych);

Korzystając z przysługujących Pacjentom praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 • możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię; 
 • możesz zażądać wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt na adres [email protected]
 • możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne; 
 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;  
 • możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych; 
 • możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • możesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych; 

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 • uniemożliwić lub znacznie utrudnić kontakt z Tobą;
 • uniemożliwić zakwalifikowanie na, lub realizację wybranego przez Ciebie zabiegu.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: https://www.optegra.com.pl/regulamin

9. Skorzystanie z Wizyty Kwalifikacyjnej w ramach Promocji nie obliguje Pacjenta do skorzystania z jakichkolwiek świadczeń udzielanych przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności leczniczej, w tym z Zabiegu.

10. W przypadku zakwalifikowania się Pacjenta do Zabiegu, decyzję o poddaniu się danemu Zabiegowi Pacjent podejmuje samodzielnie, po uzyskaniu od lekarza Organizatora szczegółowych wyjaśnień na temat zalecanego i wybranego przez Pacjenta Zabiegu, oczekiwanych efektach i ryzyka.

11. Skorzystanie z Wizyty Kwalifikacyjnej, w ramach Promocji, nie upoważnia Pacjenta do żądania nieodpłatnego wykonania jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych przez Organizatora, a także nie upoważnia Pacjenta do żądania jakichkolwiek dodatkowych rabatów lub świadczeń.

12. Pacjent może złożyć reklamację w jeden z następujących sposobów:

a) wypełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.optegra.com.pl w zakładce O-nas/Formularz reklamacyjny,

b) wysyłając e -mail z reklamacją na adres: [email protected] w tytule maila wpisując:

Reklamacja Promocja „Lato 2022”,

c) telefonicznie pod numerem: 222 426 260 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),

d) wypełniając formularz reklamacyjny w recepcji dowolnej Kliniki Organizatora w Polsce,

e) wysyłając lub składając w recepcji dowolnej Kliniki Organizatora pismo z reklamacją skierowane do Organizatora z dopiskiem Reklamacja Promocja „Lato 2022”,

f) wraz z reklamacją powinno zostać przesłane potwierdzenie zapłaty za Wizytę Kwalifikacyjną i/lub Zabieg. W reklamacji należy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Pacjenta, w tym adres e-mail lub adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na złożoną reklamację. Pacjent zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia. Pacjent, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Pacjenta.

g) „Świadczenia okulistyczne udzielane prywatnie (niefinansowane ze środków publicznych) wykonywane są w Klinikach Optegra na zasadach umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy art. 750 Kodeksu Cywilnego, czyli przepisy o zleceniu.

W związku z powyższym, odpowiedzialność Optegra wobec Pacjenta, co do zasady jest odpowiedzialnością kontraktową uregulowaną w art. 471 Kodeksu cywilnego.  Oznacza, to m.in., że Optegra jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania świadczenia okulistycznego, chyba że niewykonanie świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Optegra nie ponosi odpowiedzialności.

Wobec powyższego w przypadkach, w których Optegra nie ponosi odpowiedzialności (winy) za niewykonanie świadczenia okulistycznego, w szczególności w przypadku odwołania planowanej wizyty z powodu:

 • awarii sprzętu medycznego,
 • przerwy w dostawie mediów,
 • zdarzenia związanego z działaniami sił przyrody, np. w przypadku powodzi, pożaru, epidemii,
 • zamieszek, strajków, działań zbrojnych,
 • działań władzy państwowej, w tym z powodu blokady granic i portów, ograniczenia możliwości prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze, zmiany przepisów prawa, itp.
 • innych nagłych okoliczności, niezależnych od Optegra, których obiektywnie nie można było przewidzieć,

Optegra nie ma obowiązku naprawienia ewentualnej szkody powstałej u Pacjenta, w szczególności Optegra nie ma wówczas obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Pacjenta w związku z planowaną wizytą okulistyczną w Klinice Optegra, np. zwrotu kosztów przejazdu lub pobytu.”

§2

1. Organizator ma prawo zakończyć Promocję w każdej chwili bez podawania przyczyn. Wówczas Promocja zostanie zakończona z dniem umieszczenia przez Organizatora stosownej informacji na stronie internetowej www.optegra.com.pl.

2. Pacjent, który do tego czasu w ramach Promocji umówił się na Wizytę Kwalifikacyjną lub Zabieg w Klinice Organizatora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie będzie mógł z niego skorzystać w umówionym terminie, zgodnie z warunkami Promocji.

§3

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://www.optegra.com.pl/regulamin/. Dla celów niniejszej Promocji Organizator udostępnia informację telefoniczną pod numerem: 222 426 260 (opłata za połączenie według taryfy operatora).

2. Pacjent akceptując Regulamin przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na ewentualne nagrywanie rozmów telefonicznych z Organizatorem.

3. Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia publicznego.

4. Umówienie się Pacjenta na Wizytę Kwalifikacyjną jest równoznaczne z tym, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, zrozumiał jego treść i akceptuje ją bez zastrzeżeń.

5. W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Pacjent ma prawo, w każdym czasie, zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. Pacjentowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i innych przepisów obowiązującego prawa.

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu kompetentny jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Pacjenta.

8. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ww. ustawie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Polityki Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej www.optegra.com.pl.

Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 r.


REGULAMIN PROMOCJI „LATO 2022”

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Lato 2022”, (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej

1920 r. nr 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 4971, kapitał zakładowy w wysokości 11.250.000 PLN, nr NIP: 9720927876, nr REGON: 631284256 (dalej: „Organizator”).

3. Promocja obowiązuje od dnia 12.09.2022 r. do 30.09.2022 r. (dalej: „Okres Promocji”) i dotyczy:

Ceny za zabieg laserowej korekcji wzroku lub laserowej korekcji starczowzroczności w Klinikach Organizatora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie (dalej: „Zabieg lub Zabiegi”), do którego Pacjent zostanie zakwalifikowany podczas Wizyty Kwalifikacyjnej i na wykonanie, którego wyrazi zgodę na piśmie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator w ramach Promocji oferuje:

a) Wizytę Kwalifikacyjną do zabiegu laserowej korekcji wzroku lub laserowej korekcji starczowzroczności w Klinikach Organizatora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie w cenie 299 zł brutto (płatność otrzymana przez Organizatora przed Wizytą), oraz

b) W przypadku pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu, obniżenie ceny Zabiegu, który powinien być wykonany w terminie wskazanym w pkt. 5 §1 Regulaminu, o 299 zł brutto (płatność otrzymana przez Organizatora przed Zabiegiem),

c) Zabiegi w cenie bez zniżki, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. b) Regulaminu:

 • i. zabieg metodą FemtoLASIK – 2 oczu w cenie 9 899 zł,
 • ii. zabieg metodą FemtoLASIK LBV – 2 oczu w cenie 9 899 zł,
 • iii. zabieg metodą Lentivu® (Smile) – 2 oczu w cenie 9 899 zł,
 • iv. zabieg metodą Clearvu® (Presbyond) – 2 oczu w cenie 12 799 zł

(płatność otrzymana przez Organizatora przed Zabiegiem)

5. Promocja w zakresie określonym § 1 pkt 4 lit. a), b) i c) obejmuje wyłącznie osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 11.09.2022 r.:

a) umówi się na Wizytę Kwalifikacyjną korzystając z rezerwacji online, infolinii Organizatora (koszt połączenia według cennika operatora) lub osobiście w recepcji Kliniki Organizatora oraz

b) odbędzie w Klinice Organizatora Wizytę Kwalifikacyjną do Zabiegu i zostanie zakwalifikowana do Zabiegu oraz

c) podda się Zabiegowi, do którego uzyskała kwalifikację (warunkiem koniecznym do Zabiegu jest wyrażenia zgody na Zabieg na piśmie zgodnie ze standardami obowiązującymi u Organizatora),

Osoba, która spełnia łącznie warunki wymienione w pkt 5 lit. a), b) i c) zwana jest dalej: „Pacjentem”.

Osoba, która nie zostanie zakwalifikowana do Zabiegu w Klinikach Organizatora nie jest objęta niniejszą Promocją, jednakże zachowuje prawo do ceny za Wizytę Kwalifikacyjną w wysokości wskazanej w pkt. 4 lit. a) powyżej.

Klinikami Organizatora są :

 • Klinika Optegra w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18,
 • Klinika Vidium Medica grupa Optegra w Warszawie, adres: ul. Aleja Rzeczypospolitej 1,
 • Klinika Optegra w Krakowie, adres: ul. Kapelanka 42A,
 • Klinika Optegra w Poznaniu, adres: ul. Wenecjańska 8,
 • Klinika w Optegra Szczecinie, adres: ul. Mickiewicza 140,
 • Klinika Optegra we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 73-95,
 • Klinika w Optegra Katowicach, adres: ul. Chorzowska 148,
 • Klinika w Optegra Lublinie, adres: ul. Gęsia 5,
 • Klinika w Optegra Łodzi, adres: ul. Składowa 35, Budynek Nowa Fabryczna,
 • Klinika Optegra w Rzeszowie, adres: ul. Warszawska 18.

6. Płatność za Wizytę Kwalifikacyjną zostanie uiszczona w dniu Wizyty Kwalifikacyjnej, a za Zabieg, przed Zabiegiem, po pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu.

7. Pacjent będzie mógł poddać się Zabiegowi po pozytywnej kwalifikacji do Zabiegu w Klinice Organizatora i wyrażeniu przez Pacjenta, na piśmie, standardowej zgody na Zabieg obowiązującej u Organizatora.

8. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Organizator), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr 4971, NIP 9720927876, kapitał zakładowy 11.250.000 zł. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora pod adresem: [email protected]

Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane w celu:

 • przyjęcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań);
 • rejestracji wizyty lekarskiej, w szczególności w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy o bezpłatne badanie kwalifikacyjne w związku z Twoim żądaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej), a także wykonywania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w celu ochrony przed zakażeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego dla osób przebywających na terenie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny – m.in. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U z 2019r., poz. 1127 ze zm.) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (zapewnienie opieki zdrowotnej oraz leczenia na podstawie przepisów prawa – jak powyżej), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (wykonywanie obowiązków w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego) w związku z art. 207 Kodeksu Pracy (obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy), art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 8a ust. 5 pkt.2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (obowiązek realizowania działań w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego));
 • realizacja umowy lub zamówienia (w tym rozliczania usług), podejmowania czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego));
 • zapewnienia kontaktu z osobami występującymi w imieniu kontrahentów, dostawców i klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z osobami realizującymi umowę lub zamówienie));
 • obsługi procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 • na podstawie zgody w związku z udzieleniem upoważnienia wskazanym przez Ciebie osobom do otrzymywania informacji o Twoim stanie zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych przez Optegrę a także do wydania wskazanym przez Ciebie osobom Twojej dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym np. podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku Pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, na podstawie zgody w związku z udziałem w eksperymencie badawczym w tym wykonania naukowej analizy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • monitorowania i podnoszenia jakości usług (w tym ankieta satysfakcji, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wysyłka linku do pozostawienia opinii na temat Optegra w Google Maps oraz na portalu znanylekarz.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi naruszeń ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • obsługi wniosków w zakresie realizacji żądań podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • udostępniania danych osobowych pacjentów do spółek z grupy kapitałowej Optegra w Wielkiej Brytanii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadkach konsultacji medycznych z lekarzami z Wielkiej Brytanii lub w przypadku kontynuacji leczenia polskich pacjentów w Wielkiej Brytanii, a także w związku z przekazywaniem danych dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych ubezpieczycielowi w Wielkiej Brytanii.

W przypadku przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (tzw. państwo trzecie) podstawą prawną przekazania danych będzie decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie.

Dane osobowe Pacjentów będziemy przechowywać przez okres przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa tj. przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W związku z realizacją innych celów przetwarzania dane będziemy przechowywać przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, możemy przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, laboratoriom, szpitalom i innym placówkom medycznym);
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe Pacjentów (np. dostawcom systemów i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom usług call center, księgowych, prawniczych);

Korzystając z przysługujących Pacjentom praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 • możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • możesz zażądać wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt na adres [email protected];
 • możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • możesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 • uniemożliwić lub znacznie utrudnić kontakt z Tobą;
 • uniemożliwić zakwalifikowanie na, lub realizację wybranego przez Ciebie zabiegu.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: https://www.optegra.com.pl/regulamin

9. Skorzystanie z Wizyty Kwalifikacyjnej w ramach Promocji nie obliguje Pacjenta do skorzystania z jakichkolwiek świadczeń udzielanych przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności leczniczej, w tym z Zabiegu.

10. W przypadku zakwalifikowania się Pacjenta do Zabiegu, decyzję o poddaniu się danemu Zabiegowi Pacjent podejmuje samodzielnie, po uzyskaniu od lekarza Organizatora szczegółowych wyjaśnień na temat zalecanego i wybranego przez Pacjenta Zabiegu, oczekiwanych efektach i ryzyka.

11. Skorzystanie z Wizyty Kwalifikacyjnej, w ramach Promocji, nie upoważnia Pacjenta do żądania nieodpłatnego wykonania jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych przez Organizatora, a także nie upoważnia Pacjenta do żądania jakichkolwiek dodatkowych rabatów lub świadczeń.

12. Pacjent może złożyć reklamację w jeden z następujących sposobów:

a) wypełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.optegra.com.pl w zakładce O-nas/Formularz reklamacyjny,

b) wysyłając e -mail z reklamacją na adres: [email protected] w tytule maila wpisując: Reklamacja Promocja „Lato 2022”,

c) telefonicznie pod numerem: 222 426 260 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),

d) wypełniając formularz reklamacyjny w recepcji dowolnej Kliniki Organizatora w Polsce,

e) wysyłając lub składając w recepcji dowolnej Kliniki Organizatora pismo z reklamacją skierowane do Organizatora z dopiskiem Reklamacja Promocja „Lato 2022”,

f) wraz z reklamacją powinno zostać przesłane potwierdzenie zapłaty za Wizytę Kwalifikacyjną i/lub Zabieg. W reklamacji należy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Pacjenta, w tym adres e-mail lub adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na złożoną reklamację. Pacjent zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia. Pacjent, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Pacjenta.

g) „Świadczenia okulistyczne udzielane prywatnie (niefinansowane ze środków publicznych) wykonywane są w Klinikach Optegra na zasadach umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy art. 750 Kodeksu Cywilnego, czyli przepisy o zleceniu.

W związku z powyższym, odpowiedzialność Optegra wobec Pacjenta, co do zasady jest odpowiedzialnością kontraktową uregulowaną w art. 471 Kodeksu cywilnego. Oznacza, to m.in., że Optegra jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania świadczenia okulistycznego, chyba że niewykonanie świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Optegra nie ponosi odpowiedzialności.

Wobec powyższego w przypadkach, w których Optegra nie ponosi odpowiedzialności (winy) za niewykonanie świadczenia okulistycznego, w szczególności w przypadku odwołania planowanej wizyty z powodu:

 • awarii sprzętu medycznego,
 • przerwy w dostawie mediów,
 • zdarzenia związanego z działaniami sił przyrody, np. w przypadku powodzi, pożaru, epidemii,
 • zamieszek, strajków, działań zbrojnych,
 • działań władzy państwowej, w tym z powodu blokady granic i portów, ograniczenia możliwości prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze, zmiany przepisów prawa, itp.
 • innych nagłych okoliczności, niezależnych od Optegra, których obiektywnie nie można było przewidzieć,

Optegra nie ma obowiązku naprawienia ewentualnej szkody powstałej u Pacjenta, w szczególności Optegra nie ma wówczas obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Pacjenta w związku z planowaną wizytą okulistyczną w Klinice Optegra, np. zwrotu kosztów przejazdu lub pobytu.”

§2

1. Organizator ma prawo zakończyć Promocję w każdej chwili bez podawania przyczyn. Wówczas Promocja zostanie zakończona z dniem umieszczenia przez Organizatora stosownej informacji na stronie internetowej www.optegra.com.pl.

2. Pacjent, który do tego czasu w ramach Promocji umówił się na Wizytę Kwalifikacyjną lub Zabieg w Klinice Organizatora w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie będzie mógł z niego skorzystać w umówionym terminie, zgodnie z warunkami Promocji.

§3

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://www.optegra.com.pl/regulamin/. Dla celów niniejszej Promocji Organizator udostępnia informację telefoniczną pod numerem: 222 426 260 (opłata za połączenie według taryfy operatora).

2. Pacjent akceptując Regulamin przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na ewentualne nagrywanie rozmów telefonicznych z Organizatorem.

3. Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia publicznego.

4. Umówienie się Pacjenta na Wizytę Kwalifikacyjną jest równoznaczne z tym, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, zrozumiał jego treść i akceptuje ją bez zastrzeżeń.

5. W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Pacjent ma prawo, w każdym czasie, zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. Pacjentowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i innych przepisów obowiązującego prawa.

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu kompetentny jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Pacjenta.

8. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ww. ustawie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Polityki Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej www.optegra.com.pl.

Regulamin obowiązuje od 12.09.2022 r.

REGULAMIN PROMOCJI „WIOSNA 2022”

§1

1. Organizatorem Promocji jest Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 4971, kapitał zakładowy w wysokości 11.250.000 PLN,
nr NIP: 9720927876, nr REGON: 631284256 (dalej: „Organizator”).

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 17.04.2022 do dnia 31.05.2022 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku, następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 10.07.2022 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Zabieg Femtolasik vOptimum 8.600 – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 10.600/5.300)

1.2. Zabieg Femtolasik vDesign 9.800 zł – 2 oczu i 5.400 – 1 oko (standardowa cena 11.800/5.900)

1.3. Zabieg ReLEx SMILe 9.600 zł – 2 oczu i 5.300 – 1 oko (standardowa cena 11.600/5.800)

1.4. Zabieg LBV 9.800 zł – 2 oczu (standardowa cena 11.800)

1.5. Zabieg Presbyond® 11.900 – 2 oczu ( standardowa cena 14.900)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Organizator ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2022.

REGULAMIN PROMOCJI „ZIMA 2022”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 12.01.2022 do dnia 16.04.2022 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku, następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 17.06.2022 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Zabieg Femtolasik vOptimum 8.600 – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 10.600/5.300)

1.2. Zabieg Femtolasik vDesign 9.800 zł – 2 oczu i 5.400 – 1 oko (standardowa cena 11.800/5.900)

1.3. Zabieg ReLEx SMILe 9.600 zł – 2 oczu i 5.300 – 1 oko (standardowa cena 11.600/5.800)

1.4. Zabieg LBV 9.800 zł – 2 oczu (standardowa cena 11.800)

1.5. Zabieg Presbyond® 11.900 – 2 oczu ( standardowa cena 14.900)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2022.


REGULAMIN PROMOCJI „JESIEŃ 2021”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 18.09.2021 do dnia 14.11.2021 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku. Następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 31.12.2021 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)

1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.390 – 2 oczu i 4.000 – 1 oko (standardowa cena 8.000/4.000)

1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.890 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.690 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)

1.6. Zabieg Trans PRK ( Streamlight ) 6.990 – 2 oczu – 3.800 – 1 oko ( standardowa cena 7.600/3.800)

1.7. Zabieg Presbyond 9.990 – 2 oczu –  ( standardowa cena 12.000)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2021


REGULAMIN PROMOCJI „WIOSNA 2021”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi 000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które:

1. W okresie od dnia 15.03.2021 do dnia 17.09.2021 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku. Następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku do dnia 31.10.2021 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + – 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium Medica:

1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)

1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.390 – 2 oczu i 4.000 – 1 oko (standardowa cena 8.000/4.000)

1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.890 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.690 zł – 2 oczu i 4.800 – 1 oko (standardowa cena 9.600/4.800)

1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)

1.6. Zabieg Trans PRK ( Streamlight ) 6.990 – 2 oczu – 3.800 – 1 oko ( standardowa cena 7.600/3.800)

1.7. Zabieg Presbyond 9.990 – 2 oczu –  ( standardowa cena 12.000)

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 2021.03.15


REGULAMIN PROMOCJI – ” Wirtualna Akademia 50″

§1

 1. Organizatorem Promocji „Wirtualna Akademia 50”, zwanej dalej Promocją, jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Vidium Medica.
 2. Z Promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

 1. Pacjent, który wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, otrzyma na podany adres mailowy unikalne hasło. Hasło to, upoważnia do otrzymania zniżki w wysokości 50 zł na jedno z wymienionych badań: 1.1. Badanie kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku 1.2. Badanie kwalifikacyjne do wszczepu soczewek fakijnych 1.3. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki 1.4. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu stożka rogówki 1.5. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy 2. Hasło należy podać w momencie zapisywania się na wybraną wizytę. Jest to warunek konieczny do naliczenia rabatu.
  3. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z
  zabiegu, Pacjent nie jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne
  4. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do Zabiegu, Vidium Medica nie jest zobligowana do zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację
  5. Każdy Pacjent może wykorzystać hasło tylko raz, na jedno z badań objętych Promocją.
  6. Badanie w Promocji można wykonać do dnia 31.12.2021 roku §3
  1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
  2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 2020.04.16 do dnia 2021.12.31